uto09262023

Aktualizovanéstr, 29 jún 2022 7pm

 • Vytvoriť účet
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Polia označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Štúrovčan.sk

Back Úvod Spoločnosť Z radnice Oznámenie o uvoľňovanom pracovnom mieste - zamestnanec stavebného úradu

Oznámenie o uvoľňovanom pracovnom mieste - zamestnanec stavebného úradu

Mesto Štúrovo v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov informuje o uvoľňovanom pracovnom mieste na Mestskom úrade v Štúrove:
mestsky urad v sturove 1 20150405 1129774387
 
Názov pracovného miesta:    zamestnanec stavebného úradu
Miesto výkonu práce:            Mestský úrad Štúrovo, Mesto Štúrovo
Rozsah pracovného úväzku: plný úväzok
 
Základná charakteristika pracovného miesta:
Koordinovanie, kontrola a vykonávanie štátnej správy na úseku územného rozhodovania a stavebného poriadku. Koncepčná a rozhodovacia činnosť v povoľovacom konaní v stanovenom rozsahu vrátane priestupkovej a kontrolnej činnosti vo vymedzenom rozsahu a to najmä:
 
-    Povoľovať stavby a povoľovať zmeny umiestnenia stavieb
-    Vydávať povolenia na odstránenie stavieb
-    Vydávať povolenia na terénne úpravy
-    Vyhotovovať písomné vyjadrenia pre špeciálne stavebné úrady, overovať splnenie podmienok  vydaných územných rozhodnutí
-    Povoľovať stavby a ich zmeny počas realizácie, povoľovať zmeny dokončených stavieb
-    Vykonávať kolaudácie stavieb a zmeny v užívaní stavieb
-    Povoľovať stavebné úpravy, udržiavacie práce a drobné stavby, pri ktorých nie je postačujúce ohlásenie
-    Povoľovať predčasné užívanie stavieb, dočasné užívanie stavieb so skúšobnou prevádzkou
-    Nariaďovať nevyhnutné úpravy na stavbách a údržbu stavieb
-    Nariaďovať opatrenia na susedných pozemkoch
-   Nariaďovať odstránenie nedostatkov a opatrenia na stavbách na základe výkonu štátneho stavebného dohľadu
-    Prejednávať priestupky a správne delikty za porušenie stavebného zákona
-    Vykonávať štátny stavebný dohľad
-    Prejednávať sťažnosti a podnety v oblasti stavebného poriadku
-    Poskytovať informácie v zmysle platnej legislatívy
-    Vydávať povolenia na reklamné stavby
-    Viesť územné konanie a vydávať územné rozhodnutia
 
Kvalifikačné predpoklady:
-    vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa so zameraním na stavebníctvo
-    osobitný kvalifikačný predpoklad v zmysle vyhlášky č. 547/2003 Z. z. o obsahu a rozsahu  odbornej prípravy a postupe pri overovaní a osvedčovaní osobitného kvalifikačného  predpokladu na zabezpečenie činnosti stavebného úradu výhodou
-    počítačové znalosti: práca na PC - Word, Excel, Outlook
-    vodičský preukaz
 
Ďalšie kritériá a osobnostné požiadavky na kandidáta:
-  bezúhonnosť samostatnosť, zodpovednosť, ústretovosť, komunikatívnosť
 
Orientácia v zákonoch:
    -zákone č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
-    zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
-    vyhláška 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie
-    vyhláška 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
-    zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
-    zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
-    zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov
 
Zoznam požadovaných dokladov k prihláške:
-    žiadosť o prijatie do zamestnania
-    profesijný životopis,
-    motivačný list (odporúča sa uviesť aj e-mail a telefónny kontakt)
-    kópia dokladu o vzdelaní
-    súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení neskorších predpisov.
 
Platové podmienky: podľa príslušných ustanovení zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
 
Predpokladaný termín nástupu:  01.05.2018 resp. podľa dohody
Vybraní uchádzači budú informovaní o termíne osobného stretnutia telefonicky alebo  elektronicky. Pri pohovore je potrebné predložiť čestné prehlásenie o bezúhonnosti.
Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nepozvať na osobný pohovor, tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.
 
Prihlášky s požadovanými dokladmi prosíme adresovať resp.doručiť do 10.04.2018 do 15:00 h na adresu:      Mestský úrad  Štúrovo,  Nám. slobody č. 1,  943 01 Štúrovo  
alebo              na e-mail kontaktnej osoby: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.  
V prípade doručovania prihlášky je obálku potrebné označiť textom:
„Oznámenie o voľnom pracovnom mieste – zamestnanec stavebného úradu“
 
Štúrovo, dňa: 20.03.2018
 
        
Ing. Eugen Szabó v.r.
primátor mesta
 
 
Mesto Štúrovo, Nám Slobody č. 1, 943 01  Štúrovo, Telefón  036/2851 300, Fax   036/7511-472

Pridať komentár


Bezpečnostný kód
Obnoviť